• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego z dnia 04.09.2023.

Regulamin sklepu internetowego VETOUSON

określający m.in. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI § 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą § 3 Wymogi techniczne § 4 Zakupy w Sklepie § 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy § 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe § 11 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. Kodeks cywilny – polska ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu, bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, dzięki której Kupujący może nieodpłatnie skorzystać z dodatkowych funkcji w Sklepie.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający lub zamierzający zawrzeć ze Sprzedawcą umowę na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy VETOUSON prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem vetouson.pl. Sprzedawca – SŁAWOMIR PIOTR ĆWIK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VETOUSON SŁAWOMIR ĆWIK, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8681588144, nr REGON 380740768, ul. Sadowa 22e, 32-050 Skawina. Ustawa o prawach konsumenta – polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: ul. Sadowa 22e, 32-050 Skawina

2. Adres e-mail: sklep@vetouson.pl

3. Telefon: 533199409

4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Na Buczków 4, 32-700 Bochnia

5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: Na Buczków 4, 32-700 Bochnia

6. Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Kupującego wynika z

podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług

korzysta Kupujący. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub międzynarodowej

transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w zależności od taryfy

przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z usług którego korzysta

Kupujący.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

urządzenie z dostępem do Internetu

przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto email.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt.

2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za

produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

3. Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.

4. Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród

dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez

Kupującego.

6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

7. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji

poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. W Sklepie dostępne są następujące metody płatności:

a. zwykły przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;

b. za pomocą karty płatniczej:

Visa

Visa Electron MasterCard MasterCard Electronic Maestro

c. za pośrednictwem platformy płatniczej:

Przelewy24

d. za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;

2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni

roboczych od złożenia zamówienia.

3. Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.

Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 Dni robocze.

2. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji

zamówienia po jego opłaceniu.

3. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W Sklepie dostępne są następujące metody dostawy:

a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;

b. za pośrednictwem Poczty Polskiej;

c. do paczkomatów InPost.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,

z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż

przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;

b. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub w

którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w

posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia

własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach.

3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować

Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w

drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na

końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację

dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu

wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych

kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż

najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku

nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego

uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez

Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się

na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z

tym zwrotem.

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego, może

wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego

odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Na Buczków 4, 32-700 Bochnia niezwłocznie, a w każdym

razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o

odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar

przed upływem terminu 14 dni.

10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z

niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący

uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej

wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie

towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego

uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty

płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w

odniesieniu do umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji

Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin

przydatności do użycia;

c. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po

otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

g. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie

sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z

umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy

Ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji (w tym dotyczących działania Sklepu) na adres pocztowy lub

elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

3. Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w

Sklepie.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

A. Towary

1. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z

uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego

dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia,

określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest

dłuższy.

3. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku braku zgodności z umową,

Kupujący uprzywilejowany może żądać:

a. wymiany towaru,

b. naprawy towaru.

4. Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:

a. obniżeniu ceny,

b. odstąpieniu od umowy

w sytuacji, gdy:

Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;

Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;

brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;

z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.

5. W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien

udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój

koszt.

6. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest

nieistotny.

7. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Kupujący

uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres Na Buczków 4, 32-700

Bochnia. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

8. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa

obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.

B. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument może skorzystać m.in. z:

pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/

internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution), zapewnianej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia: mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:

https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php

pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php

2. Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy do

skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest

dobrowolne zarówno dla Sprzedawcy jak i Konsumenta.

4. Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika

konsumentów.

III KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

1. W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany ma możliwość

reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.

2. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Kupujący będący przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca uprzywilejowany,

traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego

rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero

później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego

terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

3. Korzystając z rękojmi, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany może, na zasadach określonych w

Kodeksie cywilnym:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c. żądać wymiany towaru na wolny od wad,

d. żądać usunięcia wady.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy,

Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres Na

Buczków 4, 32-700 Bochnia.

5. Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zwraca uwagę, że do odpowiedzialności Sprzedawcy wobec

Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany, związanej z reklamacją, stosuje się postanowienie § 11

ust. 7.

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b

RODO),

ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy.

Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.

4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

a. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

b. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych

Kupującego;

c. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową

zawartą przez Sklep;

d. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy

podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.

5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. ich sprostowania,

c. usunięcia,

d. ograniczenia przetwarzania,

e. przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:

f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze

szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu

danych z § 2 Regulaminu.

7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć

skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji

Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Wszelkie umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego, z

zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wybór prawa polskiego dla umów zawartych na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie

ogranicza praw tego Kupującego, przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów

prawa, znajdujących zastosowanie dla Konsumenta w sytuacji, w których nie ma miejsca wybór prawa.

Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę

szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.

5. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

6. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, związanego z

umową zawartą za pośrednictwem Sklepu, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

7. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym

uprzywilejowanym, z tytułu umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, jest ograniczona - w granicach

dopuszczonych przez prawo - do kwoty złożonego przez Kupującego zamówienia, wskutek którego doszło do

zawarcia umowy, oraz do 1 roku od zawarcia tej umowy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

VETOUSON SŁAWOMIR ĆWIK ul. Sadowa 22e, 32-050 Skawina adres e-mail: sklep@vetouson.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) .............................................................................................................................................................................. - Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych): .............................................................................................................................................................................. - Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych): .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

............................................................................................. Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.